26 Habitatges a St. Joan Vilatorrada

Conjunt edificatori de 4 edificis plurifamiliars entre mitgeres amb un total de 26 habitatges, amb una tipologia per planta de 2 i 3 habitatges amb 1, 2 i 3 dormitoris, amb locals en planta baixa, retirats del pla de façana, formant un porxos d’accés als comerços o locals comercials. Aparcament comunitari en planta soterrani. Tot i que l’edificació estava situada en un xamfrà amb dos carrers amb una diferència de cota de 1.50 m, al projecte potencia la imatge del conjunt introduint una llosa de coronaments en tot el perímetre de la façana d’obra vista i també unificant la cota dels balcons de vidre.

Promotor
Merovingi SL

 

Constructora
Construccions Bonavista SL

 

Equip tècnic
Albert Sos i Miquel Àngel Prunés