23 Habitatges a Manresa

Conjunt edificatori de 2 edificis plurifamiliars entre mitgeres amb un total de 23 habitatges, amb una tipologia per planta de 2 i 4 habitatges amb 2 i 3 dormitoris, amb locals i aparcaments en planta baixa. Els dos edificis formen un conjunt arquitectònic amb alçades diferents i una composició de façanes marcada per la previsió de tribunes i els balcons amb acabat massís.

Promotor
Merovingi SL

 

Constructora
Construccions Bonavista SL

 

Equip tècnic
Albert Sos i Miquel Àngel Prunés